Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν:

Γνωστικές δεξιότητες:

1.Να γνωρίζουν τα θεωρητικά δεδομένα που αφορούν νέες απόψεις σχετικά με τη μάθηση, το σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση, τη μεθόδευση και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

2. Να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης που αφορούν στη μεθοδολογία διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων.

3. Να εξοικειωθούν με μια ποικιλία εναλλακτικών μαθησιακών, διδακτικών και αξιολογικών προσεγγίσεων για τα φιλολογικά μαθήματα, ώστε να διαθέτουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο ρεπερτόριο διδακτικής σκέψης, πράξης και συμπεριφοράς

4. Να γνωρίζουν τις σημαντικότερες προσδιοριστικές, για τη διδακτική και μαθησιακή πορεία των φιλολογικών μαθημάτων, παραμέτρους.

5. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να τις αξιοποιούν στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Ψυχοκινητικές δεξιότητες:

1. Να μπορούν να περιγράφουν την προβληματική στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και την ιδιαιτερότητα στη διδακτική προσέγγιση καθενός από αυτά.

2. Να μπορούν να σχεδιάζουν και να αξιολογούν σχέδια διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με κριτήρια που βασίζονται στις επικρατούσες αρχές της διδακτικής.

3.Να επιλέγουν συνειδητά, να τροποποιούν και να αξιολογούν τις διδακτικές τους ενέργειες.

4.Να κατασκευάζουν εργαλεία αξιολόγησης της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας

Συμπεριφορές/Στάσεις:

1. Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

2. Να υιοθετούν σύγχρονες τεχνικές αξιοποίησης νέων εργαλείων για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

3. Να υποστηρίζουν, με τις διδακτικές ενέργειες που επιλέγουν, τη γνωστική και συναισθηματική αυτονομία των μαθητών.

4. Να αξιοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες διαμορφώνοντας σταδιακά την προσωπική τους επιστημονική και επαγγελματική ταυτότητα.


Σε ποιους απευθύνεται 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

Α) σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-φιλολόγους, δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων,

Β) σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-φιλολόγους, της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν νέες, σύγχρονες τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας,

Γ) σε πτυχιούχους τμημάτων που προσφέρουν φιλολογική κατάρτιση, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη γνώση τους σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: Απόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή ισότιμα και αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής).

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων

1. Αρχές και προϋποθέσεις της διδασκαλίας και της μάθησης 1-2

110 ώρες - 8 εβδομάδες (26/11 με 20/1)

2.Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά 1: Από μετάφραση (ΑΕ Γραμματεία)

55 ώρες - 4 εβδομάδες (21/1 με 17/2)

3. Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά 2: Από πρωτότυπο (ΑΕ Γλώσσα)

55 ώρες - 4 εβδομάδες (18/2 με 17/3)

4. Διδάσκοντας Νέα Ελληνική Γλώσσα 1: Μεθοδολογία διδασκαλίας της γραμματικής και του λεξιλογίου

55 ώρες - 4 εβδομάδες (18/3 με 14/4)

5. Διδάσκοντας Νέα Ελληνική Γλώσσα 2: Διδακτική μεθοδολογία της παραγωγής και της πρόσληψης λόγου

55 ώρες - 4 εβδομάδες (15/4 με 12/5)

6. Διδάσκοντας Λογοτεχνία 1: Προϋποθετικές αρχές και παραδοχές

55 ώρες - 4 εβδομάδες (13/5 με 9/6)

7. Διδάσκοντας Λογοτεχνία 2: Ιδέες για τη μεθόδευση και την υλοποίηση της διδασκαλίας

55 ώρες - 4 εβδομάδες (10/6 με 7/7)

8. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

60 ώρες - 4 εβδομάδες (26/11 με 23/12)

Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με:

  • Ερωτήσεις σύνθεσης αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας
  • Σύνθεση σύντομων εργασιών με μελέτες περίπτωσης
  • Προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων και σεναρίων διδασκαλίας
  • Διαδικτυακή επικοινωνία εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου